Trávníkový servis

Trávník na zahradě má nezastupitelnou estetickou funkci. Chrání také prostředí před prašností a díky produkci značného množství kyslíku zlepšuje ovzduší.

Setý trávník

Klasický setý trávník je, co se týče úvodní investice, jednoznačně levnější. Tím ovšem zřejmě jeho výhody končí. Je jen na Vás pro jaký typ trávníku se rozhodnete.
Před vlastním založením trávníku, ať již výsevem nebo pokládkou trávníkového koberce, je nutná kvalitní příprava půdy: odstranění plevele a drnů, velkých kamenů, štěrku nebo zbytků stavebních materiálů.
Trávník má dlouhou životnost, takže v této etapě je rovněž ideální příležitost pro všechna zlepšení, nezbytná z hlediska vhodných podmínek pro pěstování.
Poté následuje vlastní přípravy půdy: strojem prokypříme půdu a zároveň probíhá nejtěžší a také nejsložitější část realizace – ruční úprava. Ta má za úkol srovnat dokonale terén a odstranit z plochy veškeré kamínky a jiné předměty, které do trávníku nepatří.
Pak už přichází poslední fáze, a to je vysetí osiva a aplikace základní dávky hnojiva.

Nevýhody setého trávníku oproti koberci:

 • vypěstování na úroveň koberce trvá minimálně 6 měsíců
 • setý trávník často podléhá zaplevelení
 • trávníkové osivo vyzobává ptactvo
 • bez neustálé péče nebývá setý trávník kvalitní
 • nutné dosevy trávníku
 • hrozí vysoké riziko nerovnoměrného klíčení a růstu
 • setý trávník má vysoké nároky na spotřebu vody
 • až o 50 % vyšší náklady na trávníkový substrát

 

Kobercový trávník

Co je to kobercový trávník?

Travní koberec je předpěstovaný trávník, který odřezávací stroj odřízne od podkladu s 3 cm drnem a svine do role. Role se transportují k zákazníkovi a pokládají se na předem připravený podklad. Během 2-3 týdnů je možné trávník plně využívat.
Trávník, který se později využívá jako travní koberec se pěstuje v speciálních trávníkových školkách po dobu 10 – 12 měsíců. Po dostatečném prokořenění s podkladovým substrátem se trávník slupuje a expeduje přímo na místo pokládky.
Trávní koberec se využívá všude tam, kde chceme mít rychle a kvalitně zatravněnou plochu. Další využití travního koberce naleznete v místech, kde je povrch vystaven nadměrné vodní či větrné erozi (např. svahy a podobně).

Výhody trávníkových koberců

 • trávník během 24 hodin
 • schopný plné zátěže během 2-3 týdnů
 • jistější – sucho, záplavy, povětrnostní podmínky
 • bezplevelný, bez mechu a chorob
 • možnost pokládky během celého roku
 • lepší vzhled – vypěstován odborníky

 

Údržba trávníku

Okrasný trávník je nejnáročnější společenstvo rostlin v zahradě a proto vyžaduje speciální a intenzivní péči.

 • Zakládání travního porostu výsevem a travními koberci
 • Regenerace trávníku
 • Sečení
 • Odplevelení
 • Odstranění mechu
 • Aerifikace
 • Vertikutace
 • Hnojení
 • Dosev poškozených ploch
 • Odstranění travní plsti
 • Pískování, Topdressing
 • Hrabání listí
 • Poskytujeme poradenskou činnost při péči o travnaté plochy.

Aerifikace - provzdušnění

 • Mechanické ošetření trávníkové plochy s cílem úpravy fyzikálních a chemických vlastností půdy. Dosáhneme zlepšení vzdušného a vlhkostního režimu.
 • Obecně se jedná o provzdušnění a rozrušení zhutněné půdy, vytvoření lepších podmínek pro růst trávy, regeneraci trávníku, rychlejší vsakování vody a celkové zlepšení kvality trávníku.
 • Nejprestižnější golfová a fotbalová hřiště a největší odborníci na pěstování trávníku z celého světa označuje Verti-Drain jako nejdůležitější stroj pro pěstování kvalitního zdravého trávníku.
  Principem je propichování drnu dutými nebo plnými hroty. Pro lepší efektivnost zásahu je vhodné vzniklé otvory vyplnit pískem nebo substrátem (pískování, topdressing), čímž dochází k úpravě vzdušných a vodních poměrů v půdě. Naše firma disponuje strojem na aerifikaci s názvem Verti-Drain, kde základem je patentované zakopávání nože pro lepší efektivnost aerifikace.

Vertikutace

Vertikutace (vertikální řez) trávníku patří mezi základní regenerační opatření. Cílem je odstranění travní plsti a mechu z trávníku a provzdušnění svrchní části travního drnu.V průběhu vegetace a v zimním období se ze zbytků pokosené trávy (v případě výhozu trávy nebo nekvalitně provedeném mulčování), plevele a mechu vytvoří ve vašem trávníku nepropustná vrstva. Tato vrstva nazývaná travní plsť může být i několik cm silná, zabraňuje pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů. Vašemu trávníku tak hrozí udušení. Tato silná a nepropustná vrstva travní plsti má negativní vliv na zakořenění trávníku – kořenový systém nezakoření do hloubky, ale rozrůstá se do plochy. Důsledkem toho trávník v suchých obdobích rychle vysychá. Travní plsť vytváří také příznivé podmínky pro vznik nebezpečných plísňových a houbových onemocnění. Vertikutace se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně (jaro a podzim), na intenzivně zatěžovaných plochách i častěji.

Pískování, Topdressing

Pískováním rozumíme vpravení bílého křemičitého písku do trávníkového porostu. Topdressingem je potahování trávníkového porostu slabou vrstvou speciálního substrátu z kompostu, rašeliny a písku.


Cíl pískování a topdressingu

 • zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy
 • podpora odnožování trav
 • omezení tvorby plsti a mechů
 • vyrovnání drobných terénních nerovností
 • zlepšení a udržení provzdušnění povrchu půdy (trávníkového substrátu)
 • lepší dýchání kořenů

Tyto úkony mají velký význam pro zlepšení zdravotního a vzhledového stavu trávníku.

Pravidelným opakováním těchto zásahů je možné docílit výrazného zkvalitnění půdy, a to bez totální likvidace travního porostu, výměny substrátu a založení nového trávníku.

Pískování i topdressing se nejčastěji provádí po vertikutaci nebo aerifikaci. To nám zajišťuje lepší efektivnost operace.